WorkandTravel NCU

โครงการ”การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การให้ข้อมูลเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ และโครงการ Work and Travel ประจำปี 2560

ชื่อโครงการ
การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การให้ข้อมูลเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ และโครงการ Work and Travel
ผู้ประสานงาน
อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หลักการและเหตุผล

      ด้วย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ “การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ การให้ข้อมูลเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติและโครงการ Work and Travel” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง อาทิ กลุ่มแรงงาน สตรี เยาวชน และนิสิต/นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปทำงาน ท่องเที่ยวหรือศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยจะเน้นถึงการให้ความรู้และข้อมูลในเชิงเตือนภัยเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งปัญหาที่นิสิต/นักศึกษามักประสบจากการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองและสอดคล้องต่อนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของรัฐบาล

      สถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบันนี้มีคนไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานไทย และหญิงไทยถูกหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยขาดข้อมูล และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงาน ในต่างประเทศ โดยมุ่งหวังรายได้ดี และมีทัศนคติค่านิยมเชิงบวกเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศหรือการสมรสกับชาวต่างประเทศ จะทำให้ตนและครอบครัวมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าอยู่ ในประเทศไทย ทำให้ยินยอมที่จะจ่ายค่านายหน้าราคาแพง หรือแบกรับภาระหนี้สินจำนวนมาก หรือหลงเชื่อผู้ที่มาชักจูงหลอกลวงเพือให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ โดยไม่ตรวจสอบข้อมูลเท็จจริง หลายกรณีถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง เมื่อเดินทางไปถึง หรืออาจโชคร้ายถูกหลอกลวงให้ทำงานนวดแผนไทย พนักงานเสิร์ฟอาหาร และแม่บ้านโดยแอบแฝงเป็นนักธุรกิจค้าบริการทางเพศ

      กลุ่มหญิงไทยที่ตั้งใจเดินทางไปทำงานนวดสปา นวดแผนไทยในต่างประเทศ เป็นอีกกลุ่มเสี่ยงที่ถูกหลอกลวงให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์เช่นกัน ภายใต้เงื่อนไขการทำงานค้าประเวณีแอบแฝงเพื่อ ชดใช้หนี้จำนวนมหาศาล ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศนั้น สภาพแวดล้อมการทำงานและการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากที่มุ่งทำร้ายร่างกายและเหยียดหยามศักดิ์ศรี ทำให้ไม่สามารถรับสภาพการทำงานได้ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย บาห์เรน และรัสเซีย เป็นต้น

      สำหรับโครงการ Work and Travel ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปฝึกงานในต่างประเทศซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถท่องเที่ยวและจะต้องทำงานตามสัญญาจ้างระยะสั้น อาทิ งานสวนสนุกและสถานที่พักผ่อน งานในร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารจานด่วน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาจากบริษัทตัวแทนโครงการ Work and Travel ในไทย มักประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนิสิต/นักศึกษาให้เข้าร่ามโครงการ แต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน และในหลายกรณี ไม่ตรงกับสภาพความเป็นอยู่ สภาพการทำงาน ค่าจ้าง และสวัสดิการที่แท้จริงในต่างประเทศ นอกจากนี้ปัจจุบัน ยังไม่มีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบกรณีดังกล่าวโดยตรง ดังนั้น แนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาคือการ เตรียมความพร้อมให้กับนิสิต/นักศึกษา ก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

      มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เห็นว่า การดำเนินโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มที่ตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้อัตราการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ลดลง อีกทั้งยังเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในการสอดส่องดูแลสังคมไทยให้ปลอดภัย

วัตถุประสงค์

     1.เพื่อสร้างจิตสำนึกและรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ความรู้เตือนภัยแก่แรงงานไทย สตรีไทย เยาวชน และนิสิต/นักศึกษา เกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนตัดสินใจเดินทาง ไปทำงานในต่างประเทศ รู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าแรงงานข้ามชาติ

      2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นิสิต/นักศึกษาที่อยู่ในสถาบันการศึกษาประจำท้องถิ่นเฝ้าระวังและป้องกันการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ในรูปแบบการเดินทางไปทำงานต่างประเทศรวมทั้ง Work and Travel

      3.เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยง ต่อปัญหาการเดินทางไปต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย และชี้แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งช่องทางการเข้ารับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น

      4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยเฉพาะนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ได้รับการเตรียมพร้อมด้านภาษา วัฒนธรรม การดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน และข้อกฎหมายที่ควรรู้

วิทยากร
เจ้าหน้าที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
ระยะเวลาและสถานที่
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่