Welcome to คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่

1
2
3
4
5

ข่าวสาร/กิจกรรม

 • เมื่อวันที่: Monday, August 6, 2018 - 08:02
 • เมื่อวันที่: Thursday, June 7, 2018 - 15:28

  โครงการทุนมนุษย์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง, วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง และ บ้านน้ำต้นสล่าแดง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่...

 • เมื่อวันที่: Thursday, June 7, 2018 - 09:17

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ THM Tourism Ambassador โดยนำนักเรียนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 คน...

 • เมื่อวันที่: Thursday, April 26, 2018 - 10:28

  กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ข่าวฝากประกาศจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามที่นักศึกษาได้ติดต่อรับแบบคำขอกู้ยืมปีการศึกษา 2561 ไปแล้วนั้น
  1. ขอให้ส่งเอกสารภายในสิ้นเดือน 30/4/2561 นี้เท่านั้น
  2. ส่งภายในสิ้นเดือน 30/4/2561...