การสังเคราะห์งานวิจัย "การบริหารจัดการกลุ่มคัสเตอร์ลำไยจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่" โดยอาจารย์มนชนก อุปะทะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ