กิจกรรมบรรยายพิเศษ " ประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของชนเผ่าปะกาเกอญอ อ.บ้านผาหม่อน"

 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมส่งเสริมรณรงค์การปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยอาจารย์วรารัตน์ เจริญวิริยะภาพ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมส่งเสริมรณรงค์การปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อนำไปซึ่งสันติสุขแห่งมวลมนุษย์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องประสบการณ์การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของชนเผ่าปะกาเกอญอบ้านผาหมอน ในรายวิชาการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยมีคุณสุรสิทธิ์ ดลใจไพลวัลย์ หัวหน้าโครงการวิจัยการท่องเที่ยวชุมชนและฝ่ายวิชาการและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนบ้านผาหมอน ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้