คณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อเป็นการเปิดวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และเพื่อเป็นประสบการณ์ด้านการประกอบวิชาชีพและเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ประเทศฮ่องกง