นักศึกษากลุ่ม "ยุวมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่" เข้ารอบโครงการ "กระทิงแดง U-Project" ชิงถ้วยพระองค์โสมเปิดโหวต 27 มีนาคม 2558 นี้

นักศึกษา ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เข้ารอบโครงการ “กระทิงแดง U-Project” ชิงถ้วยพระองค์โสม
 
นศ. กลุ่ม “ยุวมัคคุเทศก์ ม.นอร์ท-เชียงใหม่”
เข้ารอบโครงการ “กระทิงแดง U-Project”
ชิงถ้วยพระองค์โสมเปิดโหวต 27 มีนาคม 2558 นี้
 
นักศึกษากลุ่ม “ยุวมัคคุเทศก์ ม.นอร์ท-เชียงใหม่” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ส่งโครงการ “ยุวมัคคุเทศก์กับการพัฒนาทุนชุมชนเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านน้ำซุ้ม-ห้วยกว้าง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” ร่วมประกวดในโครงการ “กระทิงแดง U Project” จัดโดย บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของสังคมไทย ได้ใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถของนักศึกษา และสิ่งที่ได้เล่าเรียน นำไปสู่กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตให้แก่ส่วนรวม โดยจัดประกวดโครงการใน 4 สาขา ได้แก่ เกษตรกรรม การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข และนวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน
โครงการ “ยุวมัคคุเทศก์กับการพัฒนาทุนชุมชนเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านน้ำซุ้ม-ห้วยกว้าง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้เข้ารอบในสาขาการศึกษา เป็น 1 ใน 20 โครงการ จาก 121 โครงการทั่วประเทศโดยมีอาจารย์วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ อาจารย์อรรณพ  ชัยวุฒิ  อาจารย์อังศุมาลิน จงสถาพรทรัพย์ อาจารย์วรารัตน์ เจริญวิริยะภาพ คณะบริหารธุรกิจเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งขั้นต่อไปจะเปิดโหวตโครงการยอดนิยมบนเว็บไซต์ http://ktd-uproject.com/votes ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. 58 – 24 เม.ย. 58  โครงการที่ชนะเลิศสาขาละ 1 โครงการ รวม 4 โครงการ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุพร้อมทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานจริง โครงการละ 300,000 บาท เงินรางวัลโครงการละ 100,000 บาท และเงินสมทบองค์กรการศึกษา โครงการละ 50,000 บาท ประกาศผลโครงการชนะเลิศแต่ละสาขา และโครงการยอดนิยม ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมช่วยกันโหวตโครงการยอดนิยมให้กับกลุ่ม “ยุวมัคคุเทศก์ ม.นอร์ท-เชียงใหม่” มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 มี.ค. 58 – 24 เม.ย. 58 ที่เว็บไซต์ http://ktd-uproject.com/votes/detail.php?id=31 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ด้วยนะคะ