บทคัดย่อ "การประเมินทักษะด้านวิชาชีพบัญชีก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ของนักบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่" โดย อาจารย์สุประวิน ณ เชียงใหม่ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่