ประกาศเรื่อง กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

แจ้งนักศึกษาเงินกู้ยืม รหัส 58-59-60 วันจันทร์ที่ 17/9/2561 ติดต่อเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ได้ที่ห้องกองทุนเพื่อการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ได้ที่ Facebook “กยศ. นอร์ท-เชียงใหม่” 
https://www.facebook.com/people/%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/100002152091756