ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ครั้งที่ 1) วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00-16.00 น.