ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ครั้งที่ 1) วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ณ. ห้องประชุมชวสินธุ์