ผลงานวิจัย

  1. งานวิจัยเรื่อง : การบริการจัดการและการพัฒนากลุ่มผ้าทอยกดอก ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  2. งานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
  3. งานวิจัยเรื่อง : การศึกษาและพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านถวายโดยชุมชน
  4. งานวิจัยเรื่อง : ต้นทุนและผลตอบแทนจากโครงการธนาคารขยะ
  5. งานวิจัยเรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ รายวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  6. งานวิจัยเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้แบบแอคทีฟ ในรายวิชา 55-301
  7. งานวิจัยเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิผลในการทำโครงงานต้นทุนและผลตอบแทนสำหรับธุรกิจโดยใช้วิธีร่วมปฏิบัติงานกับผู้ประกอบการ
  8. งานวิจัยเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา 500304 วิจัยธุรกิจ โดยการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบร่วมคิด ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
  9. งานวิจัยเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการบูรณาการความรู้ของนักศึกษาในรายวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ