พิธีไหว้ครูสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 คณะนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความเคารพเทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดี