รวมกิจกรรม ปี 2557

โครงการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ขับขี่ปลอดภัย ไหว้พระ 9 วัด

โครงการน้อมวันทาคณาจารย์ 2557
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ขับขี่ปลอดภัย ไหว้พระ 9 วัด ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อรณรงค์โครงการขับขี่ปลอดภัย โดยมีการบูรณาการกิจกรรมที่เป็นโครงการจิตอาษา กับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ภายในงานมีการเล่นเกมส์ ทำบุญ และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ผ่านการไหว้พระเก้าวัดอีกด้วย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง
โครงการสืบสานตำนานล้านนา โครงการยุวมัคคุเทศก์รุ่นที่ 5
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมโครงการสืบสานตำนานล้านนา "ตุงไ่ส้หมู" เป็นชื่อที่นิยมใช้กันในจังหวัดเชียงใหม่ ในถิ่นอื่นอาจเรียกแตกต่างกันไป เช่น ลำปางเรียกช่อพญายอ จังหวัดเชียงรายและลำพูนเรียกว่า ตุงไส้ช้างภาคกลางเรียก พวงมโหตร (พวง-มะ-โหด) ลักษณะตุงไส้หมูมีรูปทรงเหมือนเจดีย์ ทำจากกระดาษว่าวหลากสี ใช้ักบนกองเจดีย์ทรายคุ๋กับตุง 12 ราศี เพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณี และพระธาตุประจำปีเกิด

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จัดโครงการยุวมัคคุเทศก์รุ่นที่ 5 ขึ้น เพื่อเพิ่มศัพยภาพ เยาวชนรุ่นใหม่ ให้เป็นเด็กเก่ง ดี มีคุณธรรม ผ่านกิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพการเป็นมัคคุเทศก์  

:::: สามารถกดดาวโหลดวารสารการท่องเที่ยว เล่มที่ 1 ได้   กดดาวน์โหลด ::::

กิจกรรมการบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและเชิงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวในบริบทอาเซียน โครงการทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรมการบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและเชิงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวในบริบทอาเซียน เพื่อฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรมการทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผ่านประสบการณ์จริง
กีฬาบัญชี 7 สถาบัน

สาขาการบัญชี ได้นำนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบัญชี 7 สถาบัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันนักศึกษาและฝึกให้นักศึกษามีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทำให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 7 สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน อันได้แก่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ในการแข่งขันกีฬาบัญชี ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ การโชว์หลีด การแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬามหาสนุก การประกวดสาวหล่อ หนุ่มสวย ของแต่ละสถาบัน สาวหล่อได้รับรางวัลชนะเลิศและหนุ่มสวยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในช่วงตอนเย็นรับประธานอาหารร่วมกัน