รวมบทความวิจัย บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559