รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน "เรื่อง การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงานในรายวิชา 50-211  การจัดการผลิตและการดำเนินการ" The Study on Behavioral Improvement of the Responsibility for Handing in Homework in the Subject of 50-211 production and operation management โดย อาจารย์มนชนก  อุปะทะ งานวิจัยในชั้นเรียนนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558