รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน "เรื่อง พฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานในรายวิชา 504314 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม" Behavioral and Handing Over Report in Course 504314 Cultural Tourism Management โดย อาจารย์สุภาพร พรมมะเริง งานวิจัยในชั้นเรียนนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558