รายงานวิจัยในชั้นเรียน

รายงานวิจัยในชั้นเรียน "การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาโครงงานการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่" Problem-Based Learning in Tourism and Hospitality Project, Tourism and Hospitality Management, North-Chiang Mai University โดยอาจารย์ณัฐสุดา  ผาลา รายงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เดือนมิถุนายน 2560

ไฟล์แนบ: