วิจัยในชั้นเรียน "ผลสัมฤทธิ์ของการปรับพฤติกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 52-207 บัญชีเบื้องต้น" โดย อาจารย์สุรกิจ คำวงค์ปีน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่