วิจัยในชั้นเรียน "การบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ" รายวิชา 56-303 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อบูรณาการท่องเที่ยวและการบริการ โดย อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ