วิจัยในชั้นเรียน "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา 54-411 การจัดการการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ระหว่างกลุ่มเรียนภาคปกติและกลุ่มเรียนภาคฤดูร้อน " โดย อาจารย์วสิฏฐ์ กาญจนเชษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.นอร์ท-เชียงใหม่