วิจัยในชั้นเรียน "การเปรียบเทียบพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" รายวิชา 500103 บัญชีเบื้องต้น ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกระหว่างกลุ่มที่เรียนก่อนและกลุ่มที่ทำงานก่อน ในภาคการศึกษา ที่ 2/2556 โดย อาจารย์ภารดัย สิงห์ใจ