วิจัยในชั้นเรียน "ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้แบบแอ็คทีฟ" รายวิชา 50-231 หลักการตลาด โดย อาจารย์อรรณพ ชัยวุฒิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด