สรุปการประเมินผลโครงการ BA : Learning Organization