โครงการจัดการศตวรรษที่ 21

โครงการจัดการศตวรราที่ 21

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลันอร์ท-เชียงใหม่ นำโดย อาจารย์มนชนก  อุปะทะ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผ้าทอตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ณ วัดต้นแก้ว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาให้กับนักศึกษา และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์