โครงการฑูตท่องเที่ยวรุ่นเยาว์

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ "ทูตท่องเที่ยวรุ่นเยาว์" ขึ้น ณ ห้องเรียน 030506 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และ ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง และวัดพระนอนแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยนำนักศึกษาในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่พร้อมทั้งคณาจารย์ออกทำกิจกรรมโดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 และ 5 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นยุวมัคคุเทศก์ มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สามารถเป็นผู้นำชมสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรักและหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง โดยในกิจกรรมได้มีการฝึกการวางแผนในการทำกิจกรรมกลุ่ม เป็นผู้นำกลุ่ม ผู้นำกิจกรรม การดูแลลูกทัวร์ที่เป็นเยาวชนและบุคคลภายนอก ซึ่งโครงการดังกล่าวยังได้มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการให้มีความสามารถในการฝึกจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อการท่องเที่ยว ฝึกทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่วิชาชีพ