โครงการทุนมนุษย์และทุนวัฒธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561

โครงการทุนมนุษย์และทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดขึ้นในวันที่ 3 เดือน เมษายน เวลา 8.30-13.00 น. เริ่มจากนำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ออกเดินทางไปบำเพ็ญประโยชน์และศึกษาศิลปกรรมล้านนาที่วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) และวัดหางดง จากนั้นจึงเข้ารับฟังการบรรยายและสาธิตการจักสานที่เป็นภูมิปัญญาล้านนา ณ “กลุ่มจักสานไม้ไผ่และเสื่ออ่อน”  ที่บ้านสันทรายพัฒนา ต.หนองแก๋ว อ.หางดง