โครงการทุนมนุษย์และทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการทุนมนุษย์และทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้จัดโครงการทุนมนุษย์และทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยได้จัดกิจกรรม ณ เวียงท่ากานเมืองโบราณพันปี วัดพระธาตุดอยน้อย และบ้านผ้าฝ้ายดอนหลวง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและชุมชนได้อนุรักษ์และสืบสานถึงการดำรงชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี คุณธรรม จริยธรรม และการสืบสานศิลป และเพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาวัฒนธรรมล้านนา