โครงการทุนมนุษย์และทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 3 เดือน เมษายน เวลา 8.30-13.00 น. ณ วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) วัดหางดง และ“กลุ่มจักสานไม้ไผ่และเสื่ออ่อน”  ที่บ้านสันทรายพัฒนา ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โดยเริ่มจากการนำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ออกเดินทางไปบำเพ็ญประโยชน์และศึกษาศิลปกรรมล้านนาที่วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) และวัดหางดง  จากนั้นจึงได้เข้ารับฟังการบรรยายและสาธิตการจักสานที่เป็นภูมิปัญญาล้านนา ณ “กลุ่มจักสานไม้ไผ่และเสื่ออ่อน”  ที่บ้านสันทรายพัฒนา ต.หนองแก๋ว อ.หางดง โดยมี คุณพรรณี อินต๊ะรักษ เป็นวิทยากรให้ความรู้