โครงการทุนมนุษย์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการทุนมนุษย์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง, วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง และ บ้านน้ำต้นสล่าแดง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่