โครงการทุนมนุษย์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการทุนมนุษย์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดย อ.จีรวัสส์ เรือนพันธ์ และคณาจารย์ในคณะ ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง, วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง และบ้านน้ำต้นสล่าแดง อ.แม่วาง ตามลำดับ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทางคณะบริหารธุรกิจต้องขอกราบขอบพระคุณวิทยากรประจำท้องถิ่นทุกท่านที่เสียสละเวลามาให้ความรู้อันทรงคุณค่าแก่นักศึกษามา ณ โอกาสนี้ค่ะ