โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (OTOP) ด้านการผลิต (ครั้งที่ 2)วันที่ 16-20 กุมภาพันธฺ 2558 ณ. โรงแรมลำพูนวิว จ.ลำพูน