โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวทุนวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวทุนวัฒนธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2559 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยรศ.ดร.พิธากรณ์  ธนิตเบญจสิทธิ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวทุนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนวัดประชาเกษม (น้ำซุ้ม-ห้วยกว้าง) ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ทำกิจกรรมพัฒนาต่างๆ เช่น ทาสีห้องคอมพิวเตอร์ ทาสีเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ซ่อมบำรุงห้องน้ำนักเรียน นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรม Workshop "การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฯ" ถาม-ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ล้านนา และกิจกรรมสัมพันธ์ (เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรม) จุดประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาและชุมชนได้อนุรักษ์สืบสานถึงการดำรงค์ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม จริยธรรมล้านนา เพื่อให้นักศุกษาได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา