โครงการวัยรุ่น ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไหว้พระ 9 วัด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้องตามกฎจราจร ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนน ดังนั้นจึงได้จัดโครงการ "วัยรุ่นม.นอร์ท-เชียงใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไหว้พระ 9 วัด" ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย มีวินัย ใส่ใจกฏจราจร และสวมหมวกกันน็อคในการขับขี่จักรยานยนต์บนท้องถนน โดยจัดกิจกรรมพร้อมกับเดินทางไปไหว้พระในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 9 วัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญในการขับขี่อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและประชาสัมพันธ์ให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นที่รู้จักในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ. บริเวณหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร.ณรงค์  ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ และ รศ.ดร.พิธากรณ์  ธนิตเบญจสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม เป็นผู้กล่าวรายงาน