โครงการศึกษาดูงาน "สืบสานตำนานล้านนา" โดย สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่