โครงการ "ฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์รุ่นที่ 4" โดย สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่