โครงการ "วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ" โดย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่