โครงการ "การจัดทำงบประมาณเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้โปรแกรมทางบัญชี" สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่