โครงการ THM Tourism Ambassador

โครงการ THM  Tourism Ambassador

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยนอรืท-เชียงใหม่ ได้จัดโครงการTHM Tourism Ambassadorขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นยุวมัคคุเทศก์ มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้นำชมสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนแหล่งท่องเที่ยว โดยกิจกรรมได้จัดให้มีการฝึกการวางแผนในการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม เป้นผู้นำกลุ่ม และผู้นำกิจกรรม โดยได้เดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกัน ณ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกรุง  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  และวัดต้นแกว๋น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่