โครงการ THM Tourism Ambassador

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ THM Tourism Ambassador โดยนำนักเรียนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 คน โดยในโครงการได้เชิญวิทยากรท่านอาจารย์สมศักดิ์ นาวายุทธ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Chongging Technology and Business University บรรยายหัวข้อ เรื่อง “เส้นทางการเรียนด้านท่องเที่ยว” และศิษย์เก่านางสาวฐิติชญา ขันแก้ว มาบรรยายหัวข้อ "แบ่งฝัน ปันรักท่องเที่ยว NCU" ณ ห้อง 050401 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกห้องเรียนที่หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องจักรสานไม้ไผ่และเสื่ออ่อน ตำบลหนองแก๋ว จังหวัดเชียงใหม่ ,วัดทุ่งอ้อ ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งอ้อหลวง ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่เก็บรวบรวมโบราณสถาน โบราณวัตถุมากมาย ที่สะท้องถึงศิลปะวัฒนธรรมอันผสมระหว่างศิลปะแบบพม่าร่วมกันกับศิลปะล้านนาไทยซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน ฟังบรรยายประวัติและความสำคัญของวัด และวัดคันธาราม (ทุ่งอ้อ) ที่ตั้ง ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ไฟล์แนบ: