หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

 

การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือ
 • อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
 • เป้นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักศึกษา และสามารถปฏิบัติตนอยู่ในข้อบังคับว่าด้วยวินัยของมหาวิทยาลัยและสังคมได้
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง และติดยาเสพติด หรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียร
 • เป็นผู้ที่มีผู้รับรองความประพฤติและให้การสนับสนุนในด้านการเรียนตลอดหลักสูตรและมีภูมิลำเนวซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ที่ไม่สมัครและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
 

การยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามระเบียมที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมแสดงหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ต้นฉบับ (กรณีสำเร็จการศึกษา)
 • ใบรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา)
 • สำเนวบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนวทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
 • ใบสมัครของมหาวิทยาลัย พร้อมเงินค่าสมัครสอบ ตามจำนวนที่กำหนดไว้แต่ละปี