ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ

ลำดับ

ชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

1

รศ.ดร.พิธากรณ์ 

ธนิตเบญจสิทธิ์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ/

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2

ผศ.สุรกิจ         

คำวงศ์ปีน

ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

3

อาจารย์ สุประวิน       

ณ เชียงใหม่

ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

4

อาจารย์ ดร.สุธีรา

ศรีเบญจโชติ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

5

อาจารย์อังศุมาลิน

จงสถาพรทรัพย์

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

6

อาจารย์วสิฏฐ์

กาญจนเชษฐ์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

7

อาจารย์วชิราภรณ์

ภัทโรวาสน์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

8

อาจารย์ณัฐสาด

ผาลา

หัวหน้าสาขาวิชาการตัดการท่องเที่ยวและการบริการ

9

อาจารย์ณัฐกิตต์

ตรีวิทยากรานต์

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ