Welcome to คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่

1
2
3
4
5

ข่าวสาร/กิจกรรม

 • เมื่อวันที่: Thursday, June 7, 2018 - 15:28

  โครงการทุนมนุษย์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง, วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง และ บ้านน้ำต้นสล่าแดง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่...

 • เมื่อวันที่: Thursday, June 7, 2018 - 09:17

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ THM Tourism Ambassador โดยนำนักเรียนโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 คน...

 • โครงการทุนมนุษย์และทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  เมื่อวันที่: Friday, May 5, 2017 - 10:01

  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้จัดโครงการทุนมนุษย์และทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยได้จัดกิจกรรม ณ เวียงท่ากานเมืองโบราณพันปี วัดพระธาตุดอยน้อย...

 • เมื่อวันที่: Friday, March 17, 2017 - 09:35