บุคลากร

เจ้าหน้าที่

นางสาวนุชรินทร์ ดวงจันทร์
ตำแหน่ง
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
อีเมล์:
nussarin@northcm.ac.th
เบอร์ติดต่อ:
053-819861
นางสาวจรรยา สัจจชลพันธ์
ตำแหน่ง
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
อีเมล์:
junya@northcm.ac.th
เบอร์ติดต่อ:
053-819861
นางสาวลลิตา ปิงพยอม
ตำแหน่ง
เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
อีเมล์:
lalita@northcm.ac.th
เบอร์ติดต่อ:
053-819861