คณาจารย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.ดร.บุญเสริม บุญเจริญผล
ตำแหน่ง
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
ผศ.ดร.ชวลิต สละ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
รศ.ดรชูชีพ พิพัฒน์ศิถี
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
ดร.สุกฤษฏิ์ ลิมโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตืสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
รศ.ดร.เดช กาญจนางกูณ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์
ตำแหน่ง
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
รศ.ดารณี ตัณฑวิเชษฐ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
ดร.กัลยา แก้วมา
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
ดร.สุธีรา ศรีเบญจโชติ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
ดร.พัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันท์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:

สาขาวิชาบัญชี

อาจารย์สุประวิน ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ/อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
053-819956
อาจารย์สุรกิจ คำวงศ์ปีน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ/อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
053-819956
อาจารย์อังศุมาลิน จงสถาพรทรัพย์
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี/อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
053-819956
อาจารย์นลินรัตน์ ทิมจรัส
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์มัลลิกา ตรีประเคน
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์สุพรรษา สุยะโรจน์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:

สาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์วสิฏฐ์ กาญจนเชษฐ์
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ/อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
053-819862
ดร.ธรรมนูญ พ่อค้าทอง
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์นราพร วาฤทธิ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์ชลธิรศน์ วรพันธ์พิมล
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์มนชนก อุปะทะ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
053-819862

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

อาจารย์วรารัตน์ เจริญวิริยะภาพ
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ/อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
อีเมล์:
wararat.academics@yahoo.com
เบอร์ติดต่อ:
085-4898550
อาจารย์นฤนาถ สังข์กร
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์สุภาพร พรมมะเริง
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
053-819862
อาจารย์ณิศรา คุณาศิรินทร์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์ณัฐสุดา ผาลา
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
053-819862

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อาจารย์วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก/อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์ภารดัย สิงห์ใจ
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์ปารณีย์ ปุญวรากร
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์กนิตกานต์ อัศวรักษ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์จิณณสุภางค์ โสภณจิตร
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
053-819956
อาจารย์ปุณยานุช สมพัตร์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
053819956

สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์อรรณพ ชัยวุฒิ
ตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด/อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์ปรารถนา เกตุวรภัทรา
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์สุขนิรันดร์ หวังสันติธรรม
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์สุพิชญา จารุเนตร
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
อาจารย์กมลทิพย์ เจียมอุดม
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ: