ประวัติความเป็นมาคณะ


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2542 พร้อมกับมหาวิทยาลัยฯ โดยอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ 72 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการทดแทนคุณแผ่นดินเกิด ซึ่งผู้ก่อตั้งเป็นคนเชียงใหม่ โดยยึดถือเอาพระราชดำรัสที่ว่า “การให้ความสุขที่แท้จริง การสร้างและการพัฒนาใดเสมอด้วยการให้การศึกษาไม่มี” มาเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง


  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นคณะ/หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคเหนือที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรพล ดำรงกิตติกุล ตำแหน่งคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชัย แสงอุดม ตำแหน่งรองคณบดี เป็นผู้บริหารการจัดการเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์


  หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรแรกได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า ในปีการศึกษาต่อมา คณะได้เปิดการเรียนการสอนขึ้นอีก 2 หลักสูตร ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามความต้องการของตลาดแรงงานในขณะนั้น


  เนื่องจากความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดังนั้น ในปีการศึกษา 2545 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงได้ถูกเปิดการเรียนการสอนขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกหลักสูตรหนึ่ง


  ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้ก่อตั้งที่เล็งเห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น จึงได้มีนโยบายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ขึ้นในปีการศึกษา 2550 นอกจากนี้ในปีการศึกษาเดียวกันนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีให้แก่ตลาดแรงงาน


  ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างพื้นฐานและจิตสำนึกของความเป็นคนดี มีความพร้อมในการใฝ่ศึกษาและฝึกฝนตนเอง ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน และต่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไป