คณะผู้บริหารคณะ


 • อ.ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์

  Surachai Santisookrat, Ph.D

  รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  Acting Dean, Faculty of Engineering and Technology

 • อาจารย์อิศราวุธ สีดาดาน

  Mr. Isaravuth Seedadan

  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  Assistant Dean, Faculty of Engineering and Technology

 • อาจารย์ศุภลักษณ์ สุวรรณ

  Miss Supaluck Suwan

  รักษาการผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  Acting Assistant Dean, Faculty of Engineering and Technology

 • อ.ดร.นเรศ สุยะโรจน์

  Naret Suyaroj, Ph.D

  หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

  Head, Electrical Engineering Program

 • อาจารย์สามชัย จิระภัทรศิลป

  Mr. Samchai Jirapatarasil

  หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

  Head, Industrial Engineering Program

 • อ.สิทธิชัย วงศ์หน่อ

  Mr. Sitthichai Wongnor

  หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

  Head, Mechanical Engineering Program

 • อ.อำพล กองเขียว

  Mr. Amphol Kongkeaw

  หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

  Head, Software Engineering Program

 • อ.เสฐียรพงษ์ ยอดนิล

  Mr. Satianpong Yodnin

  หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  Head, Computer Engineering Program

 • อ.สายชล สิทธิพงศ์

  Mr. Saichon Sithipong

  หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

  Head, Bachelor of Technology Program

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย

  Professor Emeritus Dr. Arunya Manosroi

  หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอาง

  Head, Cosmetic Technology Program