คณะผู้บริหารคณะ


 • รศ. ดร.อนุสรณ์ อินทรังษี

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ดร.วฤต ศิลป์ศรีกุล

  รักษาการรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • อาจารย์พิเชฎฐ์ พรหมดวง

  อาจารย์พิเชฎฐ์ พรหมดวง

 • อาจารย์อิศราวุธ สีดาดาน

  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • อาจารย์สามชัย จิระภัทรศิลป

  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • รศ.ดร.อนุสรณ์ อินทรังษี

  รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • อาจารย์ภูชิตฐย์ ปัญญาเทพ

  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 • อาจารย์ภูชิตฐย์ ปัญญาเทพ

  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 • อาจารย์ปกรณ์ โรมา

  หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

 • อาจารย์เกรียงศักดิ์ ไทยใจอุ่น

  รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม

 • อาจารย์บัณฑูร พิทักษ์วงศ์

  คณะกรรมการประจำคณะฯ

 • ผศ.ดร.วิวัฒน์ คล่องพานิช

  คณะกรรมการประจำคณะฯ

 • ผศ.ดร.บัญชา ค้งตระกูล

  คณะกรรมการประจำคณะฯ