ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานในคณะฯ เป็นในทิศทางเดียวกัน คณะฯ จึงได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ ไว้ดังนี้

ปรัชญา

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดปรัชญาของคณะฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาบัณฑิต ดังนี้

  “โอกาสสร้างวิศวกร วิศวกรสร้างสังคม สังคมสร้างชาติ”


  โอกาสสร้างวิศวกร

  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต เพื่อรับใช้สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตวิศวกรเพื่อไปทำงานในบทบาทของวิศวกร ในภาครัฐ เอกชน และองค์กรสาธารณะต่างๆ มีความรู้ความสามารถ เป็นหลักในการสร้างความเข้มแข็ง ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงให้กับหน่วยงาน และธุรกิจในระดับภูมิภาค

  ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ร่วมมือกับภาครัฐในการผลิตบุคลากรออกไปรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นข้อจำกัดในด้านกำลังผลิตของภาครัฐ และได้มองเห็นนักเรียนจำนวนมากที่อยากมีโอกาสได้เรียนวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และจบออกไปเป็นวิศวกร แต่ขาดโอกาสอันนั้น จึงวางบทบาทของคณะฯ ในการหยิบยื่นโอกาสอันนั้นให้

  วิศวกรสร้างสังคม

  วิศวกรเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในสังคม วิศวกรเป็นผู้ผลิต ผู้สร้าง และผู้บำรุงรักษา สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของคนในสังคม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น ที่อยู่อาศัย พาหนะ การสื่อสาร พลังงาน ตลอดจนระบบการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน จึงถือได้ว่าวิศวกรเป็นผู้สร้างสังคม

  สังคมสร้างชาติ

  สังคมและชุมชนได้รับการสร้างสรรค์และพัฒนาโดยวิศวกรและนักเทคโนโลยีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะสามารรวมตัวกันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์ และเหมาะสมปณิธาน

“สร้างโอกาสในการศึกษา เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความสามารถและเป็นคนดีมีบทบาทในการพัฒนาสังคม”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มุ่งจัดการเรียนการสอนด้วยการผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรที่ “เก่ง” ในวิชาชีพของตนเอง สามารทำประโยชน์ให้กับองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ เป็น “คนดี” รู้ผิดชอบชั่วดี และประพฤติดีประพฤติชอบ มีบทบาทของตนเองในการช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมอารยะวิสัยทัศน์

เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีในภาคเหนือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและยืนหยัดในคุณธรรมพันธกิจ

เพื่อมุ่งให้วิสัยทัศน์ของคณะฯ เป็นจริง คณะฯ จึงได้กำหนดพันธกิจไว้ดังต่อไปนี้

  1. ผลิตวิศวกรและนักเทคโนโลยีที่มีอัตลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการและสังคม
  2. พัฒนาสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำที่มีเอกลักษณ์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  3. พัฒนาสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นที่ภาคภูมิใจของภาคเหนือ โดยการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดผลจากงานวิจัย ให้เกิดประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในท้องถิ่นภาคเหนือ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
  4. พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่นสำหรับนักศึกษา เป็นที่พึ่งพิงทั้งด้านความรู้และด้านจิตใจ บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขและความเชื่อมั่นในองค์กร


วัตถุประสงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีจรรยาบรรณในประกอบวิชาชีพของตน
  2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ต่อการพัฒนาชุมชน
  3. เพื่อนำความรู้และความสามารถของอาจารย์ตลอดจนนักศึกษา สำหรับการบริการวิชาการแก่ชุมชน
  4. เพื่อเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น
  5. เพื่อเป็นหน่วยงานที่มาส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ