รายชื่อคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่....

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • ผศ.ดร.ชิเดนทรีย์  ตรีสัตยพันธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 • อาจารย์ ดร.วฤต  ศิลป์ศรีกุล วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) , วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • อาจารย์ รติ  วงศ์สถาน วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) (กำลังและสื่อสาร), (วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
 • อาจารย์ นเรศ  สุยะโรจน์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • อาจารย์ อิศราวุธ  สีดาดาน วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • อาจารย์ พิเชษฐ์  ทานิล คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
 • อาจารย์ ศุกวัฒน์  จันทร์คำ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • อาจารย์ อัจฉราวรรณ  เนืองนิตย์ วศ.บ. (โทรคมนาคม), วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • อาจารย์ กรกฏ อ่างแก้ว วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 • อาจารย์ เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) /วท.บ.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร), วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 • อาจารย์ ชัยวรัตน์ ไชยพจน์พานิช วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

   

 • อาจารย์ ภูนรินทร์ วงศ์ชมพู วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

 


สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • อาจารย์ ดร.สุรชัย  สานติสุขรัตน์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • อาจารย์ สามชัย  จิระภัทรศิลป วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ
 • อาจารย์ บุตรี  กาเด็น  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • อาจารย์ ศุภลักษณ์  สุวรรณ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • อาจารย์ ชินวร  ชวสินธุ์ วศ.บ. (วิศวกรรมสำรวจ), M.Sc. (Engineering Management)
 • อาจารย์ ภีมพัฒน์  สมประเสริฐ ค.อ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
 • อาจารย์ ดร.ธีระ อินทรัตน์ ศษ.บ. (อุตสาหกรรมศึกษา)    วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)   Ph.D. (Sciene and Engineering Management) 

 


สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 • ผศ. ดร. วิวัฒน์  คล่องพานิช  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  Ph.D. (Alternative Energy for Developing Country)
 • ผศ. ดร. วสันต์ จอมภักดี วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), M.Sc. (Alternative Energy for Developing Country), Ph.D. (Alternative Energy for Developing Country)
 • อาจารย์ ภูชิตฐย์  ปัญญาเทพ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), M.Sc. (Mechatronics)
 • อาจารย์ สิทธิชัย  วงศ์หน่อ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), คอ.ม. (เครื่องกล)
 • อาจารย์ นฤเบศร์  หนูใสเพ็ชร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), วศ.ม. (เครื่องจักรกลเกษตร)

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

 • ผศ. ดร. บัญชา  ค้งตระกูล วศ.บ. (เครื่องกล), วศ.ม. (เครื่องกล), Ph.D (Energy Technology)
 • อาจารย์ สายชล  สิทธิพงศ์ วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)

   

 • อาจารย์ กรยุทธ  ตะพาบน้ำ วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์), วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
 • อาจารย์ ณภาคม  ศรีคช ศษ.บ. อุตสาหกรรมช่างยนต์, ค.อ.ม. (เครื่องกล)
 • อาจารย์ อัคคีภัสร์ ลีรเศรษฐากร วศ.บ. (โยธา), วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

 • อาจารย์ ปกรณ์   โรมา ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), ค.อ.ม. (เครื่องกล)
 • อาจารย์ พิเชฎฐ์  พรหมดวง คบ. (อุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างยนต์), ศษ.ม. (อาชีวศึกษา)
 • อาจารย์ บุญฤทธิ์  เจริญวิทย์ธนเดช คบ. (อุตสากรรมศิลป์), ค.อ.ม. (เครื่องกล)
 • อาจารย์ สมบัติ  เชียงคำ ศษ.บ. (อุตสาหกรรม), ค.อ.ม. (เครื่องกล)
 • อาจารย์ สุนันท์  สุ้นโหย ค.อ.บ. (เครื่องกล), ค.อ.ม. (เครื่องกล)

 


สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

 • อาจารย์ เลอศักดิ์  บุญทัน อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), คอ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
 • อาจารย์ นิติพัฒน์  จอมมงคล อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
 • อาจารย์ อานนท์   โพธิ์หอม วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • อาจารย์ เอกชัย  ปินใจ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 • อาจารย์ บัณฑูร พิทักษ์วงศ์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

 


สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

 • อาจารย์ ณรงค์ ชวสินธุ์ วศ.บ. (โยธา), M.Eng (Structure)
 • อาจารย์ เจตน์ ตีระวณิชย์ วศ.บ. (โยธา), วศ.ม. (โยธา)
 • อาจารย์ พรพรต อริยะนนทกุล  คอ.บ. (สถาปัตยกรรม)
 • อาจารย์ สุชาติ  เตชะอุดมเดช คอ.บ .(วิศวกรรมโยธา), ค.อ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
 • อาจารย์ วิบูลย์ จันทรมณี วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม

 • อาจารย์ ศุภากร  ศิลาเกษ วท.บ. (เคมีวิเคราะห์), วท.ม (เคมีอุตสาหกรรม)
 • อาจารย์ อนุรักษ์  ใชยลังกา วท.บ. (เคมี), วท.ม (เคมี)
 • อาจารย์ รณชัย  แพทย์ไชโย วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์)
 • อาจารย์ เกรียงศักดิ์ ไทยใจอุ่น วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
 • อาจารย์ นเรศ ยิ่งยงค์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ

 • รศ. ดร. อนุสรณ์ อินทรังษี B.Eng. (Civil Engineering), Ph.D. (Structural Engineering)
 • รศ. ดร. ชิตชัย อนันตเศรษฐ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), M.Sc. (Soil Engineering), Ph.D. (Geotechnical Engineering)
 • รศ. ดร. บุญส่ง สัตโยภาส วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), M.Sc. (Highway Engineering), Dr.Ing. (Civil Engineering)
 • ผศ. ดร. ยงยุทธ สุขวนาชัยกุล B.Eng. (Civil Engineering), M.Eng. (Water Resources), Ph.D. (Civil Engineering)
 • ดร. พีรพงศ์ อร่ามวารีกุล วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), M.S. (Construction Technology) /M.A. (Economics),  Ph.D. (Construction Management)