สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

| By คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มุ่งเน้นการศึกษาด้านการค้นหาแหล่งพลังงาน การบำรุง และรักษาพลังงาน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน และการแสวงหา พลังงานทดแทน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถวางแผน การจัดการพลังงาน สร้างความเชื่อมั่นสนองนโยบายตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ