สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

| By คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 


ปรัชญา

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ มีจุดหมายที่ผลิตบัณฑิตที่หลากหลายสาขาวิชา ตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความชำนาญ รอบรู้ต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในตลาดแรงงานที่หลากหลายในส่วนของเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศกำลังพัฒนาขยายงานด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อผลิตชิ้นอุปกรณ์ เพื่อการส่งออก นำเงินตราเข้าประเทศ มีการขยายการลงทุนมากขึ้น แรงงานด้านเทคโนโลยีต้องมีอย่างเพียงพอต่อความต้องของภาคอุตสาหกรรม มีความจำเป็นที่จะผลิตบัณฑิต ที่มีความรอบรู้ด้านงานไฟฟ้า งานเครื่องกลไฟฟ้า งานระบบควบคุม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานผลิตชี้นส่วนอุปกรณ์โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ อย่างมีคุณภาพ ความแข็งแรง คงทน และปลอดภัย ภายใต้การผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว จะต้องมีขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม จริยธรรมรักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมประเทศชาติต่อไป

 

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1)      นักเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2)      ผู้ประสานงานกับวิศวกรและช่างเทคนิคผู้ปฏิบัติการ

3)      ผู้ดูแลงานเครื่องจักรกลไฟฟ้า,งานระบบควบคุม,งานสื่อสารและงานเทคโนโลยีการส่องสว่าง

4)      ผู้ประสานงานกับฝ่ายแผนงาน หรือผู้ออกแบบการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

5)      ผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝึกอบรม งานซ่อมบำรุง งานดัดแปลงและติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟ้า เป็นนักเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ และ ระบบควบคุม                                                                                                             

6)      นักเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรม

7)      ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และเครื่องทำความเย็น    เป็นต้น